Dotácia na úhradu nájomného

Dotácia na nájomné je poskytovaná podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:

 • uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke;
 • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie.

Ministerstvo hospodárstva rozšírilo obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny. Žiadosť môžu podať nájomcovia, ktorých sa dotkli primárne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydané v období september 2020.

tabulka

Na dotáciu na nájomného nie je právny nárok.

Kto a na čo má nárok

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa na vlastný účet.

Prenajímateľom môže byť:

 • fyzická osoba – nepodnikateľ;
 • fyzická osoba – podnikateľ;
 • právnická osoba - nepodnikateľ, (napr. občianske združenia, obce a mestá);
 • právnická osoba - podnikateľ.

Nájomcom môže byť:

 • Fyzická osoba – podnikateľ;
 • Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.);
 • Právnická osoba – nepodnikateľ.

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je:

 • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);
 • subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak predmetom nájmu je:

 • Miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností (určené na iné účely ako na bývanie), v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných a skladových priestorov;
 • Trhové miesto.

Nájomným nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom:

 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.)
 • obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.

Podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť o dotáciu

Dotáciu na úhradu nájomného je možné poskytnúť, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

 • úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch;
 • vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu na dohodnutý účel;
 • právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. februára 2020;
 • užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 znemožnené uzavretím predmetu nájmu alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
 • na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020.

Osobitné podmienky:

 • Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.
 • V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z.z.

Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Výška dotácie na úhradu nájomného

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Dotáciu na nájomné nemožno čerpať na poplatky za služby spojené s užívaním priestorov (napr. na úhradu spoločných prevádzkových nákladov, nákladov na energie alebo obratového nájomného). Úhrady za služby je nájomca povinný uhradiť a dotácia sa na takéto úhrady poskytovať nebude.

Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa automaticky znižuje na polovicu.

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

POZOR:

Kalkulačka na vypočítanie dotácie: https://najmy.mhsr.sk/calc.html

 

Výška dotácie na nájomné, ak nájomca už nájomné uhradil

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.

Informácie, ktoré musíte zdieľať

Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. Najmä mu poskytne nasledovné informácie:

 • číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu,
 • identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.),
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.),
 • údaje z nájomnej zmluvy,
 • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.),
 • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo,
 • výška sumy nájomného,
 • dohodnutá zľava z nájomného, a iné.
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu,
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR
 • údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (Príspevky na udržanie zamestnanosti poskytované prostredníctvom ÚPSVaR).

Riadne vyplnená žiadosť podpísaná prenajímateľom a nájomcom prostredníctvom elektronického podpisu (obsahujúca výšku zľavy) nahrádza dohodu oboch strán o výške zľavy na nájomné. Nájomca a prenajímateľ za účelom získania dotácie nie sú povinní uzatvárať osobitnú dohodu, v ktorej sa dohodnú na výške poskytnutej zľavy na nájomné.

POZOR:

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Od 24. 8. 2020 môže žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného podpísať aj splnomocnená osoba za stranu prenajímateľa, ako aj nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Pre účely dotácie bude akceptované ako poverenie / splnomocnenie:

1. poverenie na disponovanie a prístup s elektronickou schránkou;

2. fyzické (papierové) poverenie / splnomocnenie na podpisovanie dokumentov.

Pri vypĺňaní žiadosti prenajímateľ odoberie konateľov a fyzicky manuálne vpíše meno, priezvisko a typ funkcie poverenej/splnomocnenej osoby. Tento spôsob je možné aplikovať aj pri nájomcovi. Nájomca je 

povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné informácie o splnomocnenej osobe. Poverenie/splnomocnenie nie je možné k žiadosti priložiť. Treba ním disponovať pre potreby následnej kontroly žiadosti o dotáciu na nájomné.

Podmienky poskytnutia dotácie

Čestné vyhlásenie nájomcu vykonané v rámci formulára žiadosti o tom, že spĺňa nasledovné podmienky:

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ (podmienka sa týka len právnických osôb , ktoré nemôžu mať právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, ako aj trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ);
 • pomoc na jeden podnik (hospodársku jednotku) nesmie prekročiť 800 000 EUR (do tejto sumy sa zaratúvajú rôzne typy pomoci (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v gescii MPSVaR SR, atď.), v prípade prekročenia limitu, prijímateľ musí vrátiť pomoc, o ktorú bol limit prekročený, vrátane úroku.

Na účely posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné sa nasledujúce podmienky automaticky považujú za splnené:

 • nájomca má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • voči nájomcovi nie je vedený výkon rozhodnutia;
 • nájomca neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
 • nájomca nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje hodnotu 100.000 EUR nájomca je povinný v žiadosti identifikovať svojho konečného užívateľa výhod.

Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020. Tento termín podľa neoficiálnych informácií bude predĺžený.

Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Ak zľava zo strany prenajímateľa nebola poskytnutá

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať najviac 48 mesiacov. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú.

Dôležité upozornenia

Platnosť prístupu udeleného prenajímateľom na podpísanie žiadosti zo strany nájomcu je maximálne 48 hodín.

V prípade, že nájomca požaduje zmeny v žiadosti, takúto žiadosť nepodpíše a informuje prenajímateľa o zmenách, ktoré je potrebné vykonať.

V prípade žiadateľov, ktorých štatutárny orgán má viacero členov, musí byť žiadosť o dotáciu na nájomné podpísaná v súlade so stanovenými podmienkami konania v mene žiadateľa, napr. v prípade žiadateľov zapísaných v Obchodnom registri SR musí byť žiadosť podpísaná v súlade s podmienkami konania v mene spoločnosti uvedenými v Obchodnom registri SR.

Ak oprávnený žiadateľ (nájomca) a/alebo oprávnený prenajímateľ nemajú sídlo/bydlisko alebo zastúpenie v SR a sídlia v Nemecku, Estónsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, Luxembursku, Belgicku alebo v Portugalsku, môžu taktiež podať žiadosť o dotáciu, a to elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, s využitím prihlasovacieho prostriedku vydaného v príslušnej krajine.

Zdroj: https://najmy.mhsr.sk/